Five-Day Programme Thalgo

1. Exception Ultime – the luxury anti-ageing care (80 min.)

2. Polynesia (115 min.)

3. Whole-body marine algae treatment (115 min.)

4. Frigi-Thalgo (50 min.)

5. Thalgo Velvet (55 min.)

€ 550,–

back