Presentation


Contact details GDS


Amadeus: WBSXBE42
 

Sabre: WB61109
 

Apollo/Galileo: WB76826
 

Worldspan: WBDE42
 

Pegasus: WBDE42
 

SynXis ID: 22631

 


kontakt